Visselblåsarpolicy

Denna förenklade visselblåsarpolicy ämnar ge en överblick av hur vi arbetar med visselblåsning. För en fullständig redogörelse, läs den fullständiga visselblåsarpolicyn längst ner i detta dokument.

Varför visselblåsa?

På Fryxellska skolan strävar vi efter att att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Vid missförhållanden inom vår organisation uppmanar vi dig därför att rapportera dessa genom vår visselblåsningskanal. Den möjliggör nämligen konfidentiell kommunikation med oss där du anonymt kan rapportera missförhållanden utan att riskera repressalier.

Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom denna länk.

Vem kan rapportera?

Du kan visselblåsa om du är arbetstagare, volontär, praktikant, person som annars står till förfogande för arbete under vår kontroll och ledning eller ingår i vår förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan. Entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer till oss som fått reda på missförhållanden kan även rapportera.

Att du har avslutat ditt arbetsrelaterade förhållande med oss, eller att det inte har påbörjats än, är inte ett hinder för att rapportera om ett missförhållande.

Är du elev eller vårdnadshavare och vill rapportera om missförhållanden i skolan?

Visselblåsning avser missförhållanden i Fryxellska skolan verksamhet och personer som är verksamma i den. Om du vill rapportera om missförhållanden som berör elever så ska du inte visselblåsa. Vi hänvisar istället till vår rutin för klagomålshantering.

Vad kan rapporteras?

Rapporteringen syftar endast till att rapportera faktiska eller misstänkta missförhållanden inom Fryxellska skolan som har ett allmänintresse av att de kommer fram. Det krävs inte bevis för att rapportera om misstänkta missförhållanden, men det måste göras i god tro. Vi undanber dig också att rapportera problem som handlar om missnöjen inom arbetsplatsen eller saker som inte är av allmänt intresse.

OBS: Inkludera inte känsliga personuppgifter om personer nämnda i din rapport ifall det inte är nödvändigt för att kunna beskriva ditt ärende.

Exempel på missförhållanden av allvarlig karaktär som bör rapporteras om:

● Medvetet felaktig bokföring, intern bokföringskontroll eller annan ekonomisk brottslighet.

● Förekommande av stöld, korruption, skadegörelse, bedrägeri, förskingring eller dataintrång.

● Allvarliga miljöbrott eller stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.

● Om någon utsätts för allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.

● Andra allvarliga missförhållanden som rör enskildas liv eller hälsa.

● Andra allvarliga missförhållanden som rör företagets vitala intressen.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras initialt av Lindahl Advokatbyrå för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna nedanstående dokument:

Fullständig visselblåsarpolicy