Elevhälsa

Fryxellska skolans elevhälsa

Elevhälsan på Fryxellska skolan är ett tvärprofessionellt team med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Vårt uppdrag handlar om att stödja elevers utveckling mot målen, bidra till en hälsofrämjande skolutveckling och undanröja hinder för enskilda elevers lärande. Hos oss på utvecklar elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal arbetet att anpassa och utveckla tillgängliga lärmiljöer.

Genom att tidigt identifiera och kartlägga de faktorer som utgör risker för olika former av ohälsa eller hinder i lärandet kan vi ge varje elev bästa förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande.

Elevhälsan på Fryxellska skolan består av

Viktor Doder – skolkurator
Åsa Tedbrandt – skolsköterska
Charlotte Suvero – skolläkare
Skolpsykolog
Malena Nordin – speciallärare språk-, läs- och skrivutveckling
Per Karlsson – socialpedagog
Jenny Granholm – studie- och yrkesvägledare.

Läs mer om Fryxellska skolans verksamhet