Vår verksamhet

Sedan jag satte min fot på skolan första gången så har jag känt mig som hemma. Atmosfären på skolan som alla bidrar till är heltigenom trevlig. Alla uppmuntrar till utveckling och undervisningen anpassas ofta. Man får växa både i kunskap och som människa under sin tid på Fryx.

– Citat från elev som slutade på skolan 2018

Fryxellska skolans elevhälsa

Elevhälsan på Fryxellska skolan är ett tvärprofessionellt team med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Vårt uppdrag handlar om att stödja elevers utveckling mot målen, bidra till en hälsofrämjande skolutveckling och undanröja hinder för enskilda elevers lärande.

Here 4U

Here 4U består idag av högstadieelever, socialpedagoger, skolkurator och fritidsledare, med målet att elever på skolan ska kunna driva aktiviteter och vara delaktiga i det förebyggande arbete riktat mot hela skolan.

Here 4U strävar efter att uppnå uppmuntran och förtroende för en ökad trygghet. Dessa värden nås genom aktiviteter, så som rastaktiviteter och att roliga saker sker på skolan.

Försteläraruppdrag

Till stöd för vårt utvecklingsarbete på skolan har vi försteläraruppdrag. Våra legitimerade lärare med stort intresse eller särskilda kunskaper inom utvecklingsområdet kan söka uppdraget som förstelärare på skolan. Förstelärarens uppdrag är anpassat efter skolans behov och nuvarande uppdrag är:

• Kollegialt stöd och lärande med inriktning på bland annat betyg och bedömning, gemensamt värdegrundsarbete samt ny forskning inom pedagogik och didaktik.

• IKT (informations- och kommunikationsteknik) med inriktning på digitala läromedel och hjälpmedel samt ny forskning om digitalisering i skolan.

Studie- och yrkesvägledning

På Fryxellska skolan jobbar vi med studie- och yrkesvägledning på olika sätt i alla årskurser. Ju mer vi kan knyta an till omvärlden utanför skolan desto bättre är det, tycker vi. Vi vill påvisa det livslånga lärandet där vi strävar efter att synliggöra olika yrken, valmöjligheter och utöka elevens självkännedom. Eleverna får med sig en god bild av hur livet ser ut inom arbetslivet och att det finns massor med spännande studier och yrken att välja på.

Även Fryxellska skolans två profiler med dans och musik bidrar till att eleven lär sig att ta ansvar, får bättre självkännedom och självförtroende. Samt att de får med sig upplevelser och förberedelser som är få förunnat inför framtiden.

Eleverna får dessutom på egen hand uppleva yrkeslivet genom PRAO i årskurs 4, 5 och 8. I årskurs 9 lägger vi mycket energi på gymnasievalet – via enskilda vägledningssamtal, föräldramöte, gymnasiemässa och informationstillfällen.

Kontakt
Har du frågor angående studier och yrken kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare Åsa via epost: asa.larsson@fryx.se

VFU – Lärarstudenter och verksamhetsförlagd utbildning

Vi på Fryxellska skolan är stolta över att vara en övningsskola till lärarutbildningen vid Mälardalens universitet. För oss är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) en viktig del av lärarutbildningen, där vi vill bidra med kunskap, kvalitet och erfarenhet.

Vi tar emot lärarstudenter på VFU som studerar på grundlärarprogrammet, grundskola 4-6 och 7-9 vid Mälardalens universitet. Vi har också KPU-studenter, de som går en kompletterande pedagogisk utbildning. Lärarstudenterna blir handledda av utbildade och erfarna handledare. Vi är glada och stolta över att vi är en del av lärarutbildningen vid MDU och vår målsättning är att bidra till både lärarutbildningens kvalitet och lärarstudenternas utveckling.

Kontakt
Om du vill ha mer information om VFU hos oss är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon 021-10 39 00. Vår centrala kontakt för VFU är Mikaela Lundevall, mikaela.lundevall@fryx.se

Klagomålshantering

För oss på Fryxellska skolan är det viktigt att elever och vårdnadshavare känner sig nöjda med undervisningen. Se hur du går tillväga om du vill lämna ett klagomål.

Organisation

För att bli så bra som möjligt tillsammans har Fryxellska skolan en organisation som arbetar för att vara nära till beslut – för elever, medarbetare och föräldrar.