Fryxellska skolans värdegrund

Elever och medarbetare arbetar kontinuerligt med skolans värdegrund. Vår värdegrund består av våra värdeord tillsammans med beteenden kopplade till orden. Dessa blir våra ordningsregler.

Trygghet

På Fryxellska är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och medarbetare. Vi har ett tillåtande klimat där var och en känner att hon/han vågar uttrycka sina åsikter.

Vi bygger en ömsesidig tilltro genom att lyssna aktivt på varandra och visa att vi bryr oss om.

Vi är öppna och ärliga och talar alltid med varandra, inte om. Vi framför kritik på ett omtänksamt sätt så att den blir lätt att ta emot positivt och vi ger varandra utvecklande feedback.

Glädje

Vår skola präglas av arbetsglädje, kreativitet, nyfikenhet och fantasi. Vi uppmuntrar varandra genom beröm och bekräftelse och genom att visa känslor. Vi skrattar tillsammans, både elever och vuxna.

Vi är alla aktivt delaktiga i vardagen och vi bjuder in varandra genom stimulerande, varierande och individanpassade arbetsformer.

Vi är stolta över vår skola, våra profiler och vår renommé. Vi inspireras av varandras framgångar, vi sprider goda exempel och lyfter fram våra styrkor. Vi talar väl om varandra och vår skola.

Ansvar

Hos oss tar alla ansvar för sig själv och för det gemensamma. Vi är alla en del i helheten och vi är varandras arbetsklimat. Vi gör medvetna och ansvarsfulla val.

Vi utgår från helheten och vi följer skolans policys och beslut. Vi gör som vi kommit överens om.

Vi agerar som goda föredömen och kulturbärare och vi står upp för våra värden genom att påtala när någon bryter mot dem.

Hänsyn

Vi utgår från varje individs värde och bemöter varandra med ömsesidig respekt. Vi hälsar och tilltalar varandra respektfullt i alla sammanhang och vi agerar om vi ser att någon inte visar respekt. Vi är rädda om varandra och våra saker.

Vi står upp för varandra och visar förståelse för varandra. Vi löser konflikter, visar empati och förlåter varandra.

Utveckling

På Fryxellska har vi en helhetssyn på människan och utgår vi från varje individs unika potential. Alla kan lära och utvecklas – fast på olika sätt – och i sin egen takt. Hos oss har alla spelrum och frihet att växa och bilda sig.

Vi utvecklar och lär oss även som organisation genom att ta ansvar för våra resultat och att ständigt sträva efter förbättring. Vi ser möjligheter och lösningar i alla situationer.

Känslomässig beröring och variation förstärker lärande. Vi strävar efter lärsituationer där flera av hjärnans centra aktiveras, där lärandet sätts i ett sammanhang och ges mening.