Klagomålshantering

Klagomål på vår verksamhet

För oss på Fryxellska skolan är det viktigt att elever och vårdnadshavare känner sig nöjda med undervisningen. Om du vill lämna ett klagomål följer du nedanstående steg. Alla klagomål som kommer in till oss utreds, följs upp och dokumenteras.

1. Kontakta verksamheten
Ta i första hand kontakt med den medarbetare på skolan som är direkt berörd. Handlar det till exempel om undervisningen i en klass, så är det bäst att kontakta respektive lärare eller mentor.

2. Kontakta biträdande rektor
I de fall medarbetaren inte kan åtgärda klagomålet tar hen det vidare till närmsta chef. Om du som elev eller vårdnadshavare inte fått ditt klagomål besvarat vänder du dig till elevens biträdande rektor.

3. Kontakta huvudmannen
Du kan vända dig direkt till huvudmannen. Då kontaktar du skolans VD/skolchef/rektor. Hit vänder du dig också om du inte fått ditt klagomål besvarat.

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?
Vi kontaktar dig gällande ditt klagomål skyndsamt. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar.

Har du frågor om klagomålshanteringen?
Kontakta er biträdande rektor alternativt VD/skolchef/rektor.

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende?
Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.
Kontaktuppgiter: Missförhållanden i skolan

Lagrum
Enligt 4 kap. 7-8§§ i skollagen 2010:800 ansvarar huvudmannen för hantering och åtgärder av klagomål. Enligt lagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen, och lämna information om rutinerna på ett lämpligt sätt.