Värdegrund

Elever och medarbetare arbetar kontinuerligt med skolans värdegrund. Skolans värdegrund består av våra värdeord tillsammans med beteenden kopplade till orden. Dessa blir våra ordningsregler.

Trygghet

 • På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna.  Vi har ett tillåtande klimat där var och en känner att hon/han vågar uttrycka sina åsikter.
 • Vi bygger en ömsesidig tilltro genom att lyssna aktivt på varandra och visa att vi bryr oss om.
 • Vi är öppna och ärliga och talar alltid med varandra, inte om.  Vi framför kritik på ett omtänksamt sätt så att den blir lätt at ta emot positivt och vi ger varandra utvecklande feedback.
Acceptera olika åsikter… Lyssna aktivt… Tala MED inte OM…Ge feedback

Glädje

 • Vår skola präglas av arbetsglädje, kreativitet, nyfikenhet och fantasi. Vi uppmuntrar varandra genom beröm och bekräftelse och genom att visa känslor. Vi skrattar tillsammans, både elever och vuxna.
 • Vi är alla aktivt delaktiga i vardagen och vi bjuder in varandra genom stimulerande, varierande och individanpassade arbetsformer.
 • Vi är stolta över vår skola, våra profiler och vår renommé.  Vi inspireras av varandras framgångar, vi sprider goda exempel och lyfter fram våra styrkor. Vi talar väl om varandra och vår skola.
Bekräfta varandra… Utgå från individen…Sprid goda exempel
 

Ansvar

 • Hos oss tar alla ansvar för sig själv och för det gemensamma. Vi är alla en del i helheten och vi är varandras arbetsklimat. Vi gör medvetna och ansvarsfulla val.
 • Vi utgår från helheten och vi följer skolans policys och beslut. Vi gör som vi kommit överens om.
 • Vi agerar som goda föredömen och kulturbärare och vi står upp för våra värden genom att påtala när någon bryter mot dem.
Välj tillstånd… Gör som vi sagt… Påtala
 

Hänsyn

 • Vi utgår från varje individs värde och bemöter varandra med ömsesidig respekt. Vi hälsar och tilltalar varandra respektfullt i alla sammanhang och vi agerar om vi ser att någon inte visar respekt. Vi är rädda om varandra och våra saker.
 • Vi står upp för varandra och visar förståelse för varandra. Vi löser konflikter, visar empati och förlåter varandra.

 Tilltala med respekt…Visa omsorg…Visa förståelse

Utveckling

 • På Fryx har vi en helhetssyn på människan och utgår vi från varje individs unika potential. Alla kan lära och utvecklas fast på olika sätt och i sin egen takt. Hos oss har alla spelrum och frihet att växa och bilda sig.
 • Vi utvecklar och lär oss även som organisation genom att ta ansvar för våra resultat och att ständigt sträva efter förbättring. Vi ser möjligheter och lösningar i alla situationer.
 • Känslomässig beröring och variation förstärker lärande. Vi strävar efter lärsituationer där flera av hjärnans centra aktiveras, där lärandet sätts i ett sammanhang och ges mening.

 Gör ditt bästa…Fokusera på möjligheter… Använd fler sinnen