Elevhälsa

Fryxellska skolans elevhälsa

Elevhälsan på Fryxellska skolan är ett tvärprofessionellt team med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Vårt uppdrag handlar om att stödja elevers utveckling mot målen, bidra till en hälsofrämjande skolutveckling och undanröja hinder för enskilda elevers lärande. Hos oss på Fryxellska skolan utvecklar elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal arbetet att anpassa och utveckla tillgängliga lärmiljöer.

Genom att tidigt identifiera och kartlägga de faktorer som utgör risker för olika former av ohälsa eller hinder i lärandet kan vi ge varje elev bästa förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande.

Elevhälsan på Fryxellska skolan består av Viktor Doder skolkurator, Åsa Tedbrandt skolsköterska, Charlotte Suvero skolläkare, skolpsykolog, Åsa Löfberg specialpedagog, Camilla Lired speciallärare matematikutveckling, Malena Nordin speciallärare språk-, läs- och skrivutveckling samt Petra Oksala och Per Karlsson socialpedagoger och Jenny Granholm studie- och yrkesvägledare.