Kvalitetsarbete

Syftet med kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister.
                                                                           Utdrag ur Skolverkets allmänna råd -Systematsikt kvalietsarbete (2015)
 
 
Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet genom vårt kvalitetsarbete på olika nivåer. Utvärderingar, resultat och uppföljningar i olika former är en naturlig del av vår verksamhet. Elever, vårdnadshavare och medarbetare är alla viktiga i vårt utvecklingsarbete. Genom de årliga enkäterna får vi hjälp att utvärdera vår verksamhet. Då alla parter är delaktiga ser vi tydligt en helhet och på så vis vad som är skolans utvecklingsområden.
 
Vi följer även kontinuerligt upp arbetet i våra ämneslag, arbetslag samt verksamheterna kring våra två profiler. Elevernas studieresultat; såsom nationella prov och betyg, analyseras och följs upp.
 
Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för all personal vad som ska prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser ska genomföras och vem som ansvarar för vad. Allas delaktighet är grundläggande i kvalitetsarbetet. Ledningen, personalen, barn och elever samt vårdnadshavare behöver alla bidra med synpunkter och underlag som synliggör kvaliteten.
                                                                         Utdrag ur Skolverkets allmänna råd -Systematsikt kvalietsarbete(2015)

Här kan du läsa statistik om Fryxellska skolan.