Ledning och organisation

Fryxellska skolan är en fristående grundskola för årskurs 4-9. Skolan drivs utan vinstsyfte av Stiftelsen Fryx och är politiskt och religiöst obunden. Stiftelsen leds av en styrelse som utser skolans VD/rektor. VD/rektor ansvarar för skolans pedagogiska arbete och inför styrelsen för skolans verksamhet och ekonomi.

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att:

  • Besluta om strategi och budget
  • Fortlöpande följa upp och utvärdera skolans prestationer mot uppsatta mål
  • Övervaka att den finansiella ställningen och riskexponeringen är tillfredsställande
  • Tillse att redovisning och finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolleras på ett betryggande sätt
  • Informera intressenter om stiftelsens utveckling, finansiella ställning och risker
  • Ansvara för skolans verkställande ledning, innebärande att i vid behov tillsätta respektive entlediga VD

 

Se bilaga – Verksamhetsidé Fryx

 

Styrelsens medlemmar är:

Ordförande Lotta Bergqvist

Torbjörn Englund

Philip Philipson

Eva Domert

Therése Fridström Montoya

Monica Widelund

 

För VD/rektor finns en uppdragsbeskrivning.VD

 

Se bilaga - Uppdragsbeskrivning för VD/rektor

 

Stödfunktioner

Som stöd till VD och skolans verksamhet finns administrativ personal, ekonom, fastighetspersonal, elevhälsa samt restaurang- och caféverksamhet (Värdshuset Fryx)