Projekt

Projekt

Comenius

Comenuis hemsida

 

Europe's creators of the future

 
 

De övergripande målen med projektet är att stimulera studenters kreativitet och självständiga tänkande för att upptäcka och öka förståelsen för kulturella och lingvistiska likheter och skillnader samt att öka förståelsen för det multikulturella samhället. Vidare syftar projektet till att utveckla förmågan att hitta lösningar till miljöproblem, att göra elever mer medvetna om vikten av främmande språk och nya teknologier. Ur ett socialt perspektiv är det projektets önskan att stödja utvecklingen av samarbete i såväl mindre som större grupper. Utgångspunkten för projektet är en öde ö, utan befolkning, flora eller fauna. Eleverna ska bestämma om öns särdrag med hänsyn till geografi, kulturer och traditioner, flora och fauna. Arbetet med att ta fram och skapa ön sker i mindre grupper i respektive deltagande land. Vid mobiliteterna kommer eleverna att presentera sina öar för varandra och samtidigt utbyta erfarenheter kring de lösningar som gjorts. Eleverna är inbegripna i planerings-, genomförande-, och uppföljningsprocesser. Det är projektledarnas önskan att de elever som deltar i projektet utvecklar ledarskapsförmågor. Detta kommer att stimuleras genom att de elever som deltar vid varje mobilitet har ansvar för att sovra och utverka goda förslag och idéer i de samverkande grupper som skapas under mobiliteterna. Projektet genomförs med ett tvärvetenskapligt perspektiv där NO, SO, språk och matematik samspelar med praktiskt estetiska ämnen.

 

Europe's creators of the future

 
 

Europe’s creators of the future The main aims of this project are: to stimulate students’ creativity and independent thinking skills, to discover and understand cultural and linguistic similarities and differences, to foster multicultural understanding. to enable students to find better solutions to environmental problems to enable students to use foreign languages and new technologies, fostering teamwork and co-operation. The starting premise for our project is an island with nothing on it. Students have to decide on the features of life on the island, from the basic geography to its culture and traditions. Each country will then pass its island on to another country for them to discuss current problems and find creative solutions to them. This will happen at each mobility. Pupils will be engaged from the outset with the planning, implementation and evaluation of the programme. In order to encourage students to develop leadership skills, the students who take part in each mobility will be responsible for the dissemination of ideas and explaining the next task to the students at their school . Students will be entirely responsible for the decisions made about life on their islands. Independent study skills and communication skills (including MFL) will be developed through this task. We intend it to be a cross-curricular program which is embedded into the teaching and learning experience of each school.

 

Ytterligare information finns även på programkontorets hemsida.

www.programkontoret.se/comeniusfortbildning